پذیره نویسی پروژه مسکونی و مجلل ستین فقط از طریق

کارگزاری Dj Home (علیپور)

۰۹۱۲۸۲۰۲۲۲۲

کارگزاری کیا

۰۹۱۲۸۳۵۲۱۰۹
۴۴۷۱۶۰۴۵

کارگزاری ساحل

۰۹۱۲۱۳۶۴۲۲۰

کارگزاری همت غرب

۰۹۱۲۰۷۸۴۱۸۹

کارگذاری هاکان

۰۹۱۲۶۱۲۹۴۰۴

۰۲۱۴۶۱۴۵۶۰۰

کارگزاری هیدارا

۰۹۱۲۰۸۱۸۶۹۱

۰۲۱۴۴۹۲۴۷۱۷

انجام میگیرد و این دفاتر مورد تایید هلدینگ آرین سازه هستند و شما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های فوق تماس حاصل نمایید.