پیشرفت پروژه ستین

اهم اقدامات انجام شده در پروژه مسکونی ستین طی اردیبهشت 1403 :

گزارش ویدئویی و تصویری :